ประวัติบริษัท

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้งาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน


จากแนวคิดของบริษัทฯ ที่ว่า “สินเชื่อฉับไว เกษตรไทยก้าวหน้า” ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท


ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในการประกอบ อาชีพ นำมาซึ่งรายได้และการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตระหนักทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดสรรสินค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับมุ่งเน้นต่อการพัฒนากระบวนการทำงาน และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีแนวคิดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัทฯ” กล่าวคือ เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ บริษัทฯ ก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มีความเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนควบคู่กันไป

  • 2547
  • 2548
  • 2549
  • 2551
  • 2553
  • 2555
  • 2556
  • 2557
  • 2558

สิงหาคม 2547

จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

มิถุนายน 2548

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 25 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในการดำเนินธุรกิจ

ตุลาคม 2548

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในการดำเนินธุรกิจ

มกราคม 2549

บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวกับบริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถเกี่ยวนวดข้าวรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และเริ่มบุกเบิกธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้ที่ดินค้ำประกัน

กรกฎาคม 2549

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 75 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในการดำเนินธุรกิจ

มีนาคม 2551

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเป็นการให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร โดยให้ลูกค้าสามารถนำรถเกี่ยวนวดข้าวที่ปลอดภาระมาทำการขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้

กันยายน 2553

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “จี แคป คอลเซ็นเตอร์” เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพของลูกค้า อาทิเช่น การจัดหารถเกี่ยวนวดข้าว การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลการเกษตร ข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพการรับจ้างด้านการเกษตร เป็นต้น

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 50 ล้านหุ้น

พฤศจิกายน 2556

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 50 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2556 และเสนอขายในราคา 2.70 บาทต่อหุ้น

ธันวาคม 2556

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

มีนาคม 2557

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยออกสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี

สิงหาคม 2557

- บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวมือสอง กับ บริษัท ในนามีข้าว จำกัด
- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทนำร่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2557

บริษัทฯ ลงนามโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ กับ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด

ตุลาคม 2557

- บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
- บริษัทฯ ลงนามโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ กับ บริษัท เวิร์คแมน เฮฟวี่อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

เมษายน 2558

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

มิถุนายน 2558

บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรกับ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)