ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นายชินเวศ สารสาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
       Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 90/2007
       Role Of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008
       Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 4/2009
ชื่อ - นามสกุล นายชินเวศ สารสาส
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลัยเซาว์เทิร์น เเคลิฟลอเนีย สหรัฐอเมริกา
- อื่น ๆ 
        - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
          Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014