คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. ผศ.วิภาดา ตันติประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายนิธาน ชัยเนตร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล ผศ.วิภาดา ตันติประภา
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขา M.B.A. (Accounting), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา M.B.A. (Accounting), The University of Texas at Austin, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา B.B.A. (Accounting), เกียรตินิยมอันดับ 2, ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อื่นๆ
       - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
         Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
         Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 12/2013
         Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
ชื่อ - นามสกุล นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจการเงินเเละการธนาคารระหว่างประเทศ, 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ University of Birmingham
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), East Texas State University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อื่น ๆ
        - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
          Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011
          Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
          Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2011
ชื่อ - นามสกุล นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการฑูต The Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัยTufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขากฎหมายและการฑูต The Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัยTufts ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุน Fulbright-Peurifoy)
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อื่น ๆ
     - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ทุน ก.พ)
       ประกาศนียบัตร ผู้นำในการบริหารงาน สถาบัน IMD สวิสเซอร์แลนด์ (ทุนกระทรวงต่างประเทศ)
ชื่อ - นามสกุล นายนิธาน ชัยเนตร
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
       Company Secretary Program (CSP 41/2011)