ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ
2. นายจำนรรจ์ กุลนรัตน์ รองกรรมการ สายบริหาร
3. นายสุทธิ ศรีประทุม รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด
4. นางสาวพนิดา แจ้งกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานการตลาด
5. นางศิวพรรณ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายนิธาน ชัยเนตร เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล นายสันติ หอกิตติกุล
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ประวัติการศึกษา - โครงการพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
- อื่น ๆ
        - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
          Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011
ชื่อ - นามสกุล นายจำนรรจ์ กุลนรัตน์
ตำแหน่ง รองกรรมการ สายบริหาร
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
       Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2007
ชื่อ - นามสกุล นายสุทธิ ศรีประทุม
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
       Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Certificate of Business Advisor 
       คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพนิดา แจ้งกิจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานการตลาด
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อ - นามสกุล นางศิวพรรณ ศรีอำไพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อ - นามสกุล นายนิธาน ชัยเนตร
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
       Company Secretary Program (CSP 41/2011)