ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุทธิ ศรีประทุม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
3. นายทรงยศ สุเมธกิจการ ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
4. นางสาววิรงรอง บุญประทีป ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
5. นางสาวศุภสร เผ่าทิพย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและติดตามหนี้
6. นางศิวพรรณ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายนิธาน ชัยเนตร เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล นายสเปญ จริงเข้าใจ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ประวัติการศึกษา - Master Degree in Business Administration (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

- The Wharton Business School, University of Pennsylvania, Banking and Financial Management Program, PA, USA

- Bachelor Degree in Business Administration, Whitworth College, Spokane, WA, USA.
ชื่อ - นามสกุล นายสุทธิ ศรีประทุม
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
       Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Certificate of Business Advisor 
       คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
ชื่อ - นามสกุล นายทรงยศ สุเมธกิจการ
ตำแหน่ง ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
ประวัติการศึกษา - Master Degree in Business Administration, major in Finance and minor in Marketing, 
Kelly School of Business, Indiana University, Bloomington, IN, USA

- ฺBachelor Degree in Business Administration, first-class honor, major in Finance, minor in English, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, Bangkok, Thailand
ชื่อ - นามสกุล นางสาววิรงรอง บุญประทีป
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration – General Management, College of Management, Mahidol University

- Bachelor of Business Administration – Marketing, Mahidol University International College
ชื่อ - นามสกุล นางสาวศุภสร เผ่าทิพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและติดตามหนี้
ประวัติการศึกษา - Master Degree in Business Administration in General Management,
Ramkamhaeng University

- Bachelor Degree of Business Administration (General Management)
Major: Accounting, Sukhothai Thammathirat Open University
ชื่อ - นามสกุล นางศิวพรรณ ศรีอำไพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อ - นามสกุล นายนิธาน ชัยเนตร
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อื่น ๆ
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
       Company Secretary Program (CSP 41/2011)