คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการบริษัท
2. นายยงยุทธ ตะริโย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. ผศ. วิภาดา ตันติประภา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายณัฐพล สารสาส กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
8. นายอาษา สารสาส กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, The University of Santa Clara San Jose CA, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อื่น ๆ
     - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111)
     - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
       Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
       Role of the Chaiman Program   (RCP) รุ่นที่ 15/2007
ชื่อ - นามสกุล นายยงยุทธ ตะริโย
ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขา สารสนเทศ, DE PAUL University, Chicago, Illinois, USA
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, Northeastern Illinois University, Chicago, Illinois, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงธุรกิจการบิน, โรงเรียนสมาคมศิษย์เก่าภาคพื้นยุโรป กรุงเทพฯ
- อื่น ๆ
        - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
          Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2003
          Financial for Non - Directors Program (FND) รุ่นที่ 5/2003
          Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011
          Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27/2012 หลักสูตร FINEX
          (Financial Executive) รุ่นที่ 10 จัดโดยสมาคมธนาคารไทย
        - หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทสระดับสูง "Chief Information Officer : CIO" 
          รุ่นที่ 4 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
          เเละศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เเละคอมพิวเตอร์เเห่งชาติ (NECTEC)
        - SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
          มหาวิทยาลัย Postal Savings Bureau, Minister of Posts and Telecommunication(MPT) 
          Executive's Seminar on Postal Savings Service, JICA, ที่ประเทศญี่ปุ่น
        - QES (Quality Education System), Philips Crosby Associates Inc. Florida 
          ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อ - นามสกุล ผศ. วิภาดา ตันติประภา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขา M.B.A. (Accounting), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา M.B.A. (Accounting), The University of Texas at Austin, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา B.B.A. (Accounting), เกียรตินิยมอันดับ 2, ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อื่นๆ
       - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
         Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
         Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 12/2013
         Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
ชื่อ - นามสกุล นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจการเงินเเละการธนาคารระหว่างประเทศ, 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ University of Birmingham
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), East Texas State University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อื่น ๆ
        - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
          Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011
          Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
          Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2011
ชื่อ - นามสกุล นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการฑูต The Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัยTufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขากฎหมายและการฑูต The Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัยTufts ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุน Fulbright-Peurifoy)
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อื่น ๆ
     - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ทุน ก.พ)
       ประกาศนียบัตร ผู้นำในการบริหารงาน สถาบัน IMD สวิสเซอร์แลนด์ (ทุนกระทรวงต่างประเทศ)
ชื่อ - นามสกุล นายณัฐพล สารสาส
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการศึกษา - High School, Le Rossey Institute, Switzerland
- Certificate in Business Excellence, Columbia Business School,
  New York, USA
- อื่น ๆ
        - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
          Director Accreditation program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
ชื่อ - นามสกุล นายสเปญ จริงเข้าใจ
ตำแหน่ง กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี สาขา Business Administration Whitworth College, Spokane, WA, USA.
-ปริญญาโท สาขา Business Administration (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
-The Wharton Business Scool, University of Pennsyvania Banking and Financial Management Program, PA, USA.
ชื่อ - นามสกุล นายอาษา สารสาส
ตำแหน่ง กรรมการ
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขา International and European Law, University Jean Moulin Leon 3, France
- ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อื่นๆ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014
- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ