นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 โดยบริษัท สองน้ำ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่มีผู้บริหารที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเช่าซื้อ ร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภาครัฐที่มีนโยบายการขยายการให้บริการสินเชื่อ รายย่อยแก่ประชาชนในภาคการเกษตร จึงได้จัดตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเ กษตร และได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่ อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท


บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลใหม่และเครื่องจักรกลที่ใช้แล้ว ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าวโพด รถตัก เป็นต้น โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นบริการเสริมให้แก่ผู้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และได้พัฒนาต่อยอดการให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืมโดยให้บริการกับฐาน ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี


ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ สินเชื่อเช่าซื้อรถแทรคเตอร์ โดยร่วมมือกับ บริษัท ซี เอ็น เอช (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท อียู มารีน จำกัด ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือท่องเที่ยว ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องยนต์เพื่อเรือท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยและยังเป็นอาชีพหลักของประ ชากรในภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงขาดการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภ าคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างเต็มที่ ดังนั้นบริษัทฯจึงเล็งช่องทางในการการขยายฐานสินเชื่อในกลุ่มดังกล่า ว โดยใช้ชื่อโครงการ “สบายใจอันดามัน” เพื่อการขยายตัวทางธุรกิจที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เ พิ่มขึ้นในทุกปี


นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการกำกับ (นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการให้บริการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณ ฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท จากโครงการ “สบายใจพนักงาน” และ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าตลาดสด จากโครงการ “สบายใจตลาด” ซึ่งปัจจุบันมีเปิดให้บริการแล้วที่ตลาดคลองเตย และตลาดปัฐวิกรณ์ โดยมีแผนจะเปิดตลาดใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการขยายการให้บริการทางการเงินของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าอีกด้วย