นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 และได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท


จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “สินเชื่อฉับไว เกษตรไทยก้าวหน้า”


บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลใหม่และเครื่องจักรกลที่ใช้แล้ว ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เป็นต้น โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ต่อมาบริษัทฯ ได้ให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นบริการเสริมให้แก่ผู้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเสนอบริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มลูกค้าเดิม โดยอาศัยฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติงานที่มีอยู่ในการคัดเลือกลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์บริการจำนวน 6 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัด พิษณุโลก เชียงราย ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี และฉะเชิงเทรา


ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ นำมาซึ่งรายได้และการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตระหนักทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดสรรสินค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับมุ่งเน้นต่อการพัฒนากระบวนการทำงาน และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีแนวคิดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัทฯ” กล่าวคือ เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ บริษัทฯ ก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มีความเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนควบคู่กันไป