ประวัติความเป็นมา 081-170-1999  

บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ "จี แคป คอลเซ็นเตอร์" เพื่อให้บริการการเป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เพื่อประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพของลูกค้า การช่วยประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น การประสานจัดหารถเกี่ยวนวดข้าว การประสานงานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลการเกษตร การแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เป็นต้น


ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ติดต่อโทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังบริษัท และแจ้งความประสงค์ของเรื่องที่ต้องการให้บริษัทฯ ประสานงาน
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องของผู้ติดต่อ และติดต่อประสานงานให้กับลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลที่ได้ติดต่อประสานงานให้กับผู้ติดต่อทราบ