สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• ติดตามลูกค้าเพื่อสอบถามเรื่องยอดคงค้าง
• ให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการชำระหนี้
• เดินทางไปพบลูกค้าต่างจังหวัด

คุณสมบัติ :
• ชาย อายุ 25ปี ไม่เกิน 35ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการบริหารและติดตามหนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพบลูกค้า
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office, Excel)
• มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความอดทน, อดกลั้น และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีรถยนต์ส่วนตัวที่สามารถใช้ในการปฎิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่สำนักกำกับดูแลกฎระเบียบและการปฎิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• ประสานงานกับ กลต ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
• นายทะเบียนหุ้นกู้และตั๋วเงิน
• ตรวจสอบระเบียบวิธีปฎิบัติงาน
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• เขียน รายงาน 56-1 ,56-2 ,CSR Repost
• จัดประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติ:
• เพศชาย/หญิง
• อายุไม่เกิน 35ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office, Internet)
• ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
• มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความคล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ ทำงานด้วยตนเองได้
• มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

ทักษะที่พิจารณาเป็นพิเศษ:
• มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
• สามารถจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ เช่น 56-1 ,56-2, CSR Report ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
• สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้น
• เป็นเลขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
• ทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบภายใน


สมัครตำแหน่งงานนี้

โปรแกรมเมอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• พัฒนาและแก้ไขระบบเช่าซื้อ โดยใช้ Power Builder 10.5 ร่วมกับ Oracle 9.5 ได้
• ดูแลระบบ Software, คอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับ Computer, Programmer หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Oracle
• สามารถดูแลและแก้ปัญหาให้กับ user เรื่องการใช้โปรแกรม
• มีความอดทน, อดกลั้น และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น VB, JAVA, PowerBuilder (พิจาราณาเป็นพิเศษ)
• สามารถพัฒนา Website ของบริษัท ได้ (พิจาราณาเป็นพิเศษ)


สมัครตำแหน่งงานนี้