สินเชื่ออเนกประสงค์

การให้บริการสินเชื่อเนกประสงค์ เป็นการให้บริการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น โดยให้ลูกค้านำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ปลอดภาระแล้วมาทำการขอสินเชื่อกับบริษัท

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่ออเนกประสงค์

  1. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
  3. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินดาวน์สำหรับการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรคันใหม่ อาทิเช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าวโพด รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ เป็นต้น