สินเชื่อสบายใจพนักงาน 

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการ “สินเชื่อสบายใจพนักงาน” มาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้จัดทำความร่วมมือกับผู้บริหารและฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆ (ที่เข้าเงื่อนไข) ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแบบสินเชื่อสวัสดิการ) ให้กับพนักงานจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ โดยพนักงานจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมถึง เงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน และระยะเวลาผ่อนชำระที่ดีกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป โดยการผ่อนชำระค่างวด จะใช้การหักออกจากบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกและรักษาประวัติการผ่อนชำระที่ดีให้กับลูกค้า โดยสินเชื่อสบายใจพนักงาน จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการเงินกู้สำหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของพนักงาน ลดปัญหาหนิ้สินจากการใช้บัตรเครดิต และป้องกันปัญหาการกู้เงินนอกระบบได้ นอกจากนั้นแล้ว บริการสินเชื่อสบายใจพนักงาน ยังใช้เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยไม่อ้างอิงจากประวัติทางการเงินในอดีต ดังนั้น หากพนักงานเคยติดเครดิตบูโร แต่ได้มีการเคลียร์ภาระหนี้สินทั้งหมดแล้ว ก็สามารถขอใช้บริการสินเชื่อสบายใจพนักงานได้ตามปกติ