สินเชื่อสบายใจตลาด 

จากการที่ทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง บริษัทฯ ได้มองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งบริการสินเชื่อส่วนนี้สามารถไปตอบสนองความต้องการได้ โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มบริการ “สินเชื่อสบายใจตลาด” เพื่อให้บริการสินเชื่อกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการในตลาด ได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการกู้เงินจากบริษัทฯ และสถาบันการเงินในระบบ และช่วยแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินจำนวนมากในระยะยาว

โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำความร่วมมือทางธุรกิจ กับตลาดขนาดใหญ่หลายแห่ง และได้นำร่องโครงการ ด้วยบริการ “สินเชื่อสบายใจคลองเตย” และ “สินเชื่อสบายใจตลาดปัฐ” เพื่อให้บริการสินเชื่อกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคลองเตย และตลาดปัฐวิกรณ์ ได้มีทางเลือกในการกู้เงิน เพื่อนำไปชำระค่าแผงรายปี หรือ เลือกใช้เป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่อง ต่อยอดธุรกิจต่อไป ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จากพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบในทั้ง 2 ตลาด โดยทางบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายบริการ “สินเชื่อสบายใจตลาด” อย่างต่อเนื่อง ไปยังตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพต่อไป