สินเชื่ออื่นๆ 

นอกจากสินเชื่อสบายใจประเภทต่างๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ทาง จี แคปปิตอล ยังได้ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ หรือ ใช้จ่ายตามความประสงค์ของลูกค้า โดยผู้ขอกู้จะต้องนำหลักประกันมาจดจำนอง / โอนกรรมสิทธิ์ ให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ขอใช้สินเชื่อจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ที่มีประวัติการผ่อนชำระค่างวดตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเป็นลูกค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้