รายละเอียดการเช่าซื้อ
วิธีการเช่าซื้อ

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของ จี แคปปิตอล

 1. ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าได้ที่บริษัทผู้ผลิต / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ร่วมโครงการฯ กับ จี แคปปิตอล
 2. เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าพบผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
 3. เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน เพื่อกรอกข้อมูลคำเสนอขอเช่าซื้อ คำเสนอขอค้ำประกัน และเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราห์ข้อมูลของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
 5. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน เข้าพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
 6. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อให้ทราบ
 7. ติดต่อกำหนดวันชำระเงินดาวน์ และวันรับสินค้า

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ
 1. ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ทำสัญญา
 2. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน
 3. มีการประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้
 4. มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน
 1. ผู้ค้ำประกันต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ทำสัญญา
 2. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน
 3. มีการประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้
 4. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้ และไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน
 5. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้