รายละเอียดการเช่าซื้อ
การชำระเงินค่างวด

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการชำระเงินหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร

  ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสด ผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้

  ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 793-640-000-097
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 049-313-6559

  การชำระเงินผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

  หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน โปรดนำใบแจ้งการชำระเงินที่บริษัทฯ จัดส่งให้ไปด้วยทุกครั้ง

 2. ชำระเงินสดด้วยบัตรประจำตัวลูกค้า

  ท่านสามารถชำระเงินสดด้วยบัตรประจำตัวลูกค้า โดยสามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยขั้นตอนดังนี้
  1. ยื่นบัตรประจำตัวลูกค้าให้กับพนักงานที่รับชำระเงิน
  2. แจ้งยอดเงินค่างวดที่ต้องการชำระ
  3. ชำระเงิน
  4. รับใบนำฝากเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง

 3. การชำระด้วยเช็คธนาคาร ( Post Date Cheque )

  ลูกค้าสามารถชำระด้วยเช็ค ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” โดยจะต้องจัดส่งเช็คมาให้ บริษัทฯ ของเรา อย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ