ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
โทรศัพท์: 02-651-9995
โทรสาร: 02-651-9553
Email: cms.gcap@gcapital.co.th
Website: http://www.gcapital.co.th
ทะเบียนเลขที่ 0107555000031
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18 สิงหาคม 2547
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 29 กุมภาพันธ์ 2555
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 75,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
ข้อมูลอื่น ๆ
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด
100/72,100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
 
โทรศัพท์ 02-645-0101 , โทรสาร 02-645-0110
ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงาน ปิติเสวี
เลขที่ 8/4 ชั้น 1 และ 3 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี
แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
โทรศัพท์ 02-941-3584 , โทรสาร 02-941-3658