สารจากประธานกรรมการ (Message from Chairman)

ในรอบปี 2555 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นำของประเทศที่สำคัญ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การใช้นโยบายทางการเงินในการอัดฉีด สภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ อาทิเช่น โครงการรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก การเพิ่มรายได้ของแรงงานและเงินเดือนข้าราชการ การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า เศรษฐกิจการเกษตรของไทยมีการขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตสินค้าการเกษตรโดยทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ผลผลิตพืชสำคัญ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมถึงผลไม้ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ไม่รุนแรง สามารถควบคุมได้ โดยผลผลิตข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เนื่องจากแรงจูงใจด้านราคา ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

ในต้นปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เที่ยงตรง และเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ ควบคู่ไปกับ การดำเนินการตามแผนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ทิศทางของเศรษฐกิจในปี 2556 ยังคงมีความท้าทายทั้งเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.9 แม้ว่าภาคการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกบ้าง อย่างไรก็ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการลงทุน เช่น การลงทุนเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานและเป้าหมายในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างครบวงจร

ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรค และผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงเพียงพอที่จะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้านการเกษตรของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิผลในการผลิต ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายยงยุทธ ตะริโย)
ประธานกรรมการ