ประวัติบริษัท

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้งาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน


จากแนวคิดของบริษัทฯ ที่ว่า “สินเชื่อฉับไว เกษตรไทยก้าวหน้า” ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท


ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในการประกอบ อาชีพ นำมาซึ่งรายได้และการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตระหนักทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดสรรสินค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับมุ่งเน้นต่อการพัฒนากระบวนการทำงาน และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีแนวคิดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัทฯ” กล่าวคือ เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ บริษัทฯ ก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มีความเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนควบคู่กันไป

 • 2547
 • 2548
 • 2549
 • 2551
 • 2553
 • 2555
 • 2556
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560

สิงหาคม 2547

จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

มิถุนายน 2548

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 25 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในการดำเนินธุรกิจ

ตุลาคม 2548

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในการดำเนินธุรกิจ

มกราคม 2549

บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวกับบริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถเกี่ยวนวดข้าวรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และเริ่มบุกเบิกธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้ที่ดินค้ำประกัน

กรกฎาคม 2549

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 75 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการในการดำเนินธุรกิจ

มีนาคม 2551

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเป็นการให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร โดยให้ลูกค้าสามารถนำรถเกี่ยวนวดข้าวที่ปลอดภาระมาทำการขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้

กันยายน 2553

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “จี แคป คอลเซ็นเตอร์” เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพของลูกค้า อาทิเช่น การจัดหารถเกี่ยวนวดข้าว การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลการเกษตร ข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพการรับจ้างด้านการเกษตร เป็นต้น

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 50 ล้านหุ้น

พฤศจิกายน 2556

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 50 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2556 และเสนอขายในราคา 2.70 บาทต่อหุ้น

ธันวาคม 2556

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

มีนาคม 2557

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยออกสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี

สิงหาคม 2557

บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวมือสอง กับ บริษัท ในนามีข้าว จำกัด
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทนำร่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2557

บริษัทฯ ลงนามโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ กับ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด

ตุลาคม 2557

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
บริษัทฯ ลงนามโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ กับ บริษัท เวิร์คแมน เฮฟวี่อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

เมษายน 2558

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

มิถุนายน 2558

บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรกับ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2558

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กันยายน 2558

บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องรีดยางเ ครป กับ บริษัท ยิปต้า จักรกลการเกษตร เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อซื้อเครื่องอบลดควา มชื้นเมล็ดพืช กับ บริษัท คุน ซัน แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ตุลาคม 2558

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับฯ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง และ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2558” (Thailand Sustainability Investment 2015)

พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.18 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2563 มูลค่า 100 ล้านบาท

ธันวาคม 2558

บริษัทฯ เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ

เมษายน 2559

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2562 มูลค่า 200 ล้านบาท

มิถุนายน 2559

บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าไบโอแก๊ส กับ บริษัท บางกอก เอ็นจีวี จำกัด
บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถตักล้อยาง กับ บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตุลาคม 2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2559 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)

กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจด ทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559” (Thailand Sustainability Investment 2016)

มิถุนายน 2560

บริษัทฯ ลงนาม ความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรคเตอร์ กับ บริษัท ซ๊เอ็นเอช อินดัสเทรียล ไทยแลนด์ จำกัด

ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อเรือท่องเที่ยว กับ บริษัท อียู มารีน จำกัด และ บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด