วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งมีบริการที่แตกต่างและหลากหลาย โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาต่อยอดบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมพันธกิจ

  1. ให้บริการสินเชื่อที่มีความแตกต่างและหลากหลายอย่างครบวงจร
  2. คิดค้นบริการทางการเงินใหม่ๆ ในการขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัท
  3. พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และก้าวทันต่อกระแสเศรษฐกิจ


คุณค่าองค์กร
ความเป็นเลิศ

มีความเป็นเลิศในการให้บริการต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย


ความเป็นธรรม

มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักบรรษัทภิบาล


รับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


ความซื่อสัตย์

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการรักษาข้อมูลและความลับทางการค้า


ความโปร่งใส

มีความโปร่งใสในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน