GCAP รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ พร้อมด้วยคุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption;CAC) จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร (ซ้าย) กรรมการและเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากการที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน