GCAP คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559 สะท้อนถึง บจ. เห็นความส าคัญและมีพัฒนาการในการด าเนินธุรกิจสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้องแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือหุ้นยั่งยืนซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 55 บริษัทจาก 51 บริษัทในปีที่ผ่านมา เป็น บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ SET 49 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 6 บริษัท โดย บจ. มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 66% จาก 60% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวัดจาก 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ (รวม บรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมิติด้านสังคมมีความโดดเด่นในเรื่องพัฒนาการ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 7% จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บจ.ในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่มจาก 8 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 81% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินเป็นกลุ่มที่มี ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนพัฒนาขึ้นโดดเด่นมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 69% จาก 58% ในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินความยั่งยืนในปีนี้ จึงช่วยสะท้อนให้เห็นว่า บจ. ให้ความสำคัญในการด าเนินงานโดยคำนึงถึงความสมดุลด้าน ESG มากขึ้น สอดคล้องแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพ บจ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลก ซึ่งผู้ลงทุนไม่ได้คำนึงเพียงแค่ผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติของ ESG ด้วย โดยจากรายงานการศึกษาและการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการกองทุนและผู้ลงทุนกว่า 3,000 คน จากองค์กรต่างๆ ใน 100 ประเทศทั่วโลก ของ MIT Sloan Management Review และThe Boston Consulting Group ในปี 2559 พบว่า 50% ของผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะลงทุนในบริษัทที่ได้ผลประเมินการดำเนินงานด้าน ESG ไม่ดี และ 60% มองว่าบริษัทที่มีผลประเมินด้าน ESG ดีจะช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ของบริษัทให้ต่ำลงได้ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนางเกศรากล่าว

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืนจะพิจารณาจากการตอบแบบประเมิน ซึ่ง บจ. ต้องมีคะแนนอย่างน้อย กึ่งหนึ่งในแต่ละมิติของทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยปีนี้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องผลประกอบการ และการคัดกรองด้านการกำกับดูแลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุนไทย เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน