GCAP ผนึกกำลัง UREKA ลงนาม mou โครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนาม mou โครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตโดยยูเรกา ได้มีโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรได้มีโอกาสใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

       ความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทฯ ในครั้งนี้จะทำให้เกิดการขยายผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้า ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้มีการคิดค้น พัฒนาและยกระดับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นการที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพไปใช้ในการประกอบอาชีพ จะทำให้การเพาะปลูกมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการเพาะปลูก และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตรในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย