GCAP คว้า 3 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ 2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีนี้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 3 ดาว นอกจากนี้ระดับคะแนนของบริษัทยังอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทอีกด้วย