การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มี ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้


จดหมาย:
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
02-651- 9995 ต่อ 4300 (เลขานุการบริษัทฯ)
แฟ็กซ์:
02-651-9553
เว็บไซต์:
อีเมล์:

สำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมล์ในระบบของบริษัทฯ


ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแน วทางแก้ไขต่อไป