การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.gcapital.co.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้