การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรใ นองค์กร เพื่อให้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รั ปชั่นในทุกรูปแบบ


เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง ด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อั กษร และมีการชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารถึงมาตรการปฏิบัติตนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกระดับโดยทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์ก รสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่า งต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) อีกด้วย


และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า?” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งปัจจุบัน จี แคปปิตอล ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่นในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึกและรวมกำลัง ในการผลักดันให้การทุจริตคอร์รัปชั่นหมดไปจากสังคมไทย


บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจ ริตคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางดังนี้


จดหมาย:

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์: 02-651- 9995 ต่อ 1700 (เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)


แฟ็กซ์: 02-651- 9553


เว็บไซต์: http://www.gcapital.co.th/contact


อีเมล์: narongpojl@gcapital.co.th


ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบา ะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจส อบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป