แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จี แคปปิตอล มีเป้าหมายการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทุกกระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมให้แข็งแรง ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนร่วมกันไปข้างหน้าอย่างมั่นคง


กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ กำหนดขึ้นจากปรัชญาและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตั้งแต่การเริ่มทำธุรกิจ


การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ความสำเร็จที่ยั่งยืนนี้มิใช่เป็นเพียงความสำเร็จเฉพาะบริษัทฯ ลูกค้า และคู่ค้าเท่านั้น แต่ต้องเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ การดำเนินการด้านกระบวนการ และการดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม การดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันให้เกิดขึ้นร่วมกัน ทั้งคุณค่าที่เกิดขึ้นกับองค์กรและคุณค่าที่เกิดกับชุมชนและสังคม