การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 

การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย


พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะสั้นและระยะยาว มีสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อและการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน


ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา


ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและตรงต่อเวลา บริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน


เจ้าหนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกรายของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตรงต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีทำผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ


คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันไม่แสวงหาความลับของคู่ค้าที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น


สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย และเนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน