การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ